การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส.
อ.อาหาร
อ.ออกกำลังกาย
อ.อารมณ์
2 ส. (งดสุรา งดสูบบุรี่)