กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด
ผ่านการรับรองการประเมินมาตรฐานสุขศึกษาจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปี 2556

ปี 2558 ประเมินตรวจเยี่ยมเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

ผลการประเมิน อยู่ในระดับ 3 (ดีมาก)

ปี 2559 ประเมินตรวจเยี่ยมเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

ผลการประเมิน อยู่ในระดับ 3 (ดีมาก)

ปี 2560 ประเมินตรวจเยี่ยมเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ผลการประเมิน อยู่ในระดับพัฒนา (ดีมาก)

 

ไฟล์งานมาตรฐานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราดตราด

1. มส.1 ปี 2556   2. มส.1 ปี 2557
3. มส.1 ปี 2558   4. มส.1 ปี 2559
5. มส.1 ปี 2560    
     

 

 

กลับสู่หน้าหลัก