การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีในการปฏิบัติงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

ซ้อมแผนตราด การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

หลักการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน