กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลตราด

วิสัยทัศน์

การพยาบาลอาชีวอนามัยเป็นเลิศ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ประชากรกลุ่มวัยทำงานสุขภาพดีและยั่งยืน

พันธกิจ

1.สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชากรกลุ่มวัยทำงาน
2.ให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
3.พัฒนาระบบดิจิทัลให้ทันสมัย และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยทำงาน

ค่านิยม : MOPH

ทิศทางและผลการดำเนินงาน

1. การบริการส่งเสริมสุขภาพและจัดทำโครงการป้องกันอันตรายและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันประชากรกลุ่มวัยทำงานโดยใช้กลวิธีการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ  จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับการสัมผัสสารพิษและสิ่งคุกคามทางสุขภาพและวิธีลดการสัมผัสภาวะเสี่ยง การฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยและการเริ่มป่วย/บาดเจ็บหรือเมื่อมีปัญหาทางสุขภาพ
2. การประเมินสุขภาพพนักงานและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในการทำงาน ในการประเมิน การตรวจร่างกาย การติดตามและการเฝ้าระวัง ได้แก่ การซักประวัติการทำงาน การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
3. การสำรวจสถานประกอบการ การเฝ้าระวังและติดตามเพื่อค้นหาสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในการปฏิบัติงาน
4. การให้บริการสุขภาพในสถานที่ทำงานสำหรับการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ประกอบด้วย การให้การรักษาพยาบาล การติดตาม การส่งต่อ ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ
5. การให้คำปรึกษา ในการปฏิบัติการพยาบาลและการส่งต่อที่เหมาะสม
6. การควบคุมกำกับด้านกฎหมายและจริยธรรม ใช้คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยควบคุมโดยสภาวิชาชีพ  และทำงานตามมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย
7. มีการประสานงานในชุมชน และให้พยาบาลอาชีวอนามัยมีเครือข่ายในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น