กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด

วิสัยทัศน์

ให้บริการสุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อประชาชน

พันธกิจ

.....""..............มุ่งมั่นให้บริการสุขศึกษาและข้อมูลข่าวสาร แบบองค์รวม 4 มิติ ปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชน ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดที่ล้ำสมัยได้มาตรฐานงานสุขศึกษา

ปรัชญาของงานสุขศึกษา

.....................ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้บริการสุขศึกษาตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ผสมผสานการให้บริการ การรักษา,การป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ

ขอบเขตของงานสุขศึกษา

1. ในโรงพยาบาล
- จัดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติและครอบครัว
- ผลิตและบริการสื่อแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย/ญาติ และประชาชนทั่วไป
- พัฒนาและสนับสนุนวิชาการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลตราด
2. ในสถานศึกษา
- จัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ให้เยาวชน
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพเด็กไทย
- ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียน
3. ในชุมชน
- สนับสนุนและมีส่วนร่วมให้มีการขับเคลื่อนของแกนนำ/ชมรมต่างๆ ในชุมชน ให้มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
4. สื่อมวลชน
- เผยแพร่/สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องอย่างเป็นระเบียบ
5. เครือข่ายบริการสาธารณสุข
- สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินงานสุขศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา