กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลตราด
หน้าหลัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ สื่อสุขศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด
2
นายจรัญ สืบสอน
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
 

โปรแกรม Finance

โปรแกรมคำนวน BMI

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

   
<<< ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ >>>

....................................

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองตราด ประจำปี 2566

 

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยง/ป่วย ผู้สูงอายุด้วยหลัก 3อ. 2ส.  วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมตราดซิตี้  
โดยนายแพทย์นิวัฒน์ ดีหลาย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลตราด เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม
และนายจรัญ สืบสอน หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้  

 

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงด้วยหลัก 3อ.2ส. แก่กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด
ณ ศูนย์ SML ชุมชนรักษ์ค อ.เมืองตราด จ.ตราด วันที่ 15 มิถุนายน 2566

 

 

โรงพยาบาลตราด กลุ่มงานสุขศึกษา ตรวจสมรรถภาพทางกายเจ้าหน้าที่ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2566

โดย ตรวจปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง แรงบีบมือ แรงเหยียดขา และความอ่อนตัว และประเมินผลให้คำแนะนำ

 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด

 

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในช่วงการระบาดของโรค.pdf

 

 

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง HT (ความดันโลหิตสูง)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ บ้านล่าง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

สื่อสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤคิกรรมสุขภาพ

   

กิจกรรมธรรมนูญสุขภาพชุมชนบ้านล่าง

ประชุม จนท.คปอ.เมืองตราด

 

 

จัดกิจกรรมโรงเรียนสุขบัญญัติกับการป้องกันโรคโควิด-19

 

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดตราดโหลดแอพหมอชนะ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และแจ้งเตือนความเสี่ยง

 

งานควบคุมป้องกันโรคระบาดวิทยา โรงพยาบาลตราด ตรวจเข้มมาตรการโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว

ในสถานประกอบการ โรงงาน ท่าเรือแพปลา ตลาดสด จังหวัดตราด 20 ธันวาคม 2564

 

 

มาตรการป้องกันโรค COVID-19

 

 

 

ให้ความรู้เรื่องโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ "สุขบัญญัติ 10 ประการ" แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองตราด

 

กลุ่มงานสุขศึกษา ตรวจสมรรถภาพทางกายให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตราด ประจำปี2563

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562 ณ คลินิก Fit For Life

 

จัด boot ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ)
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น. วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด โทร.039-511040 ต่อ 235