กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลตราด
หน้าหลัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ สื่อสุขศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด
2
นายจรัญ สืบสอน
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
 

โปรแกรม Finance

โปรแกรมคำนวน BMI

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เช้าชม

 

ติดต่อเรา

   
<<< ข่าวสาร กิจกรรมกลุ่มงานสุขศึกษา >>>

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดตราดโหลดแอพหมอชนะ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และแจ้งเตือนความเสี่ยง

 

งานควบคุมป้องกันโรคระบาดวิทยา โรงพยาบาลตราด ตรวจเข้มมาตรการโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ โรงงาน ท่าเรือแพปลา ตลาดสด จังหวัดตราด 20 ธันวาคม 2563

 

 

 

 

มาตรการป้องกันโรค COVID-19

 

 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลเมืองตราด

 

ให้ความรู้เรื่องโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ "สุขบัญญัติ 10 ประการ" แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองตราด

 

กลุ่มงานสุขศึกษา ตรวจสมรรถภาพทางกายให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตราด ประจำปี2563

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562 ณ คลินิก Fit For Life

 

จัด boot ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ)
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น. วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

 

 

โรงพยาบาลตราด ร่วมกับ อสม. และประชาชนจิตอาสา ชุมชน 7แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองตราด ดำเนินกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยใช้มาตรการ 2 ก คือ ไม่ให้ยุงเกิด ได้แก่ การกำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ปิดน้ำให้มิดชิด เก็บขยะรอบบริเวณบ้าน และไม่ให้ยุงกัด ได้แก่ การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ สนับสนุนโลชั่นทากันยุง เมื่อนอนกลางวันควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดหรือนอนในมุ้งพร้อมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการป้องกันโรค เพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก  ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย 

 

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด โดย นายจรัญ สืบสอน หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ได้มอบนวัตกรรมสื่อ วงล้อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับหาค่าดัชนีมวลกาย แก่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราด เพื่อใช้ในการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด

25 กรกฎาคม 2562

 

 

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด 23 กรกฎาคม 2562

 

ประชาคมรับรองการจัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชนโภคไพร และประกาศใช้ โดยมีพันธะสัญญาร่วมกันในชุมชน 23 กรกฎาคม 2562

 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน,ความดันโลหิต ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราด 11,12 มิถุนายน 2562

อบรมเด็กนักเรียนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

รณรงค์วันสุขบัญญัติแห่งชาติและวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พฤษภาคม 2562

28 พฤษภาคม 2562 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม โดยกำจัดขยะ คลิก

 

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลตราด

งานควบคุมป้องกันโรคระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ (Toilet big cleaning Day)โดยมี นายสุพจน์ แพรนิมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

กลุ่มงานสุขศึกษา รับการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต6 จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะทำงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพ คลินิกหมอครบครัว รพ.สต. อสม. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ/โอกาสในการพัฒนา วันที่ 13 มีนาคม 2562

 

ประชุมชี้แจงประชาชนชุมชนโภคไพรเพื่อรับรองการจัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการร่างธรรมนูญสุขภาพ

วันที่13 กุมภาพันธ์ 2562

 

ศคม.ที่3.4 ตราด ตัวแทน สคร.6 ชลบุรี ลงสุ่มลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลเมืองตราด (ครั้งที่ 1) 29,30 พฤศจิกายน 2561

 

จัดบูธนิทรรศการ "หมอชวนวิ่ง" จังหวัดตราด ณ ศาลา 100 ปี จังหวัดตราด 18 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มงานสุขศึกษา เข้ารับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขทรงคุณค่า ประจำปี 2561

 

 

 

น.ส.มัชฌญาติ์ หวลถนอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนชุมชนบ้านท่าเรือจ้าง เรื่องการให้นมแม่อย่างถูกวิธี "สานรักด้วยนมแม่" ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มเสี่ยง ด้วยหลัก ๓อ ๒ส แก่เจ้าหน้าโรงพยาบาลตราดและเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองตราด และฝึกการทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพ.ตราด 7 มิถุนายน 2561

 

โรงพยาบาลตราด ร่วมกับวัดไผ่ล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 1 วัด 1 โรงพยาบาล พร้อมถวายอาหารพระด้วยการ ลด หวาน มัน เค็ม วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด

นายแแพทย์วิทยา สุริโย รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และนายจรัญ สืบสอน หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพ ชุมชนท้าเรือจ้าง เพื่อรับรองร่างธรรมนูญสุขภาพ ที่จะประกาศใข้ในชุมชนท้าเรือจ้างต่อไป

15 พฤษภาคม 2561

 

จัดอบรมผู้นำสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีวิทยากรจากภาครัฐ ประชาชน และท้องถิ่น มาให้ความรู้และประสบการณ์ โดยจัดอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การดูแลตนเองในยุค Thailand 4.0 วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลตราด

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ ชุมชนท่าเรือจ้าง

29 - 30 มีนาคม 2561

 

โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก "คนเมืองตราด" ร่วมใจปราบยุงลาย ขจัดภัยไข้เลือดออก 22 มีนาคม 2561

 

ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ประจำปี 2561 20 มีนาคม 2561

 

จัด Boot รณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย Exercise city หน้าศาลากลางจังบหวัดตราด พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 14 มีนาคม 256100

 

งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลตราด จัดอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 12 มีนาคม 2561

 

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด ดำเนินงานประชุมคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพท่าเรือจ้าง 12 มีนาคม 2561

 

คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ในเขตเทศบาลเมืองตราด พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีนาคม 2561

 

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยทีมงานกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด

 

ประเมินโรงเรียนสุขบัญญํติแห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ระดับดีเยี่ยม) และผ่านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

 

ยินดีกับน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 4 ซึ่งได้สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด 31 มกราคม 2561

 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. กลุ่มป่วยโรค NCD ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.ตราด สาขาวัดไผ่ล้อม) 23 มกราคม 2561

 

****ท่าอออกกำลังกายสำหรับลดพุง การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในประชาชน กลุ่มดี เสี่ยง ป่วย****

 

ออกหน่วยแพทย์อาสา (พอสว.) จังหวัดตราด ให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่ประชาชน ณ วัดท่าประดู่ 18 มกราคม 2561

 

ลงพื้นที่ชุมชนรักษ์คลองบางพระ เพื่อเผยแพร่และสาธิตนวตกรรม ลูกหินสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน นิ้วล็อค อัมพฤต ฯลฯ ให้สามารถดูแลและป้องกันในชุมชนตนเองได้ 18 มกราคม 2561

ให้ความรู้ และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระนครฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ ถึงปัญหาสุขภาพของประชาชน ณ คลินิก รพ.ตราด สาขาวัดไผ่ล้อม วันที่ 9 มกราคม 2561

ให้ความรู้เรื่องธรรมนูญหมู่บ้าน แก่อสม. และประชาชน ชุมชนท่าเรือจ้าง โดยนายจรัญ สืบสอน หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ให้ความรู้ และชี้แจงความเข้าใจ ทำไมต้องมีรัฐธรรมนูญหมู่บ้าน ณ ชุมชนท่าเรือจ้าง วันที่ 8 มกราคม 2561

 

 

 

ภาพกิจกรรม ปี 2560>>>>

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด

108 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

www.hed.trathospital.go.th Email: trad423_hospital@hotmail.com

Tel. 039-511040ต่อ 235