กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลตราด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ สื่อสุขศึกษา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด
2
นายจรัญ สืบสอน
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
 

แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตาด

QR CODE

................................................

โปรแกรมคำนวน BMI

จำนวนผู้เช้าชม

 

ติดต่อเรา

   
<<< ข่าวสาร กิจกรรมกลุ่มงานสุขศึกษา ปี 2560 >>>
********************************

ให้ความรู้เรื่องโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โรงเรียนอนุบาลตราด และ โรงเรียนกิตติวิยาคม โดย นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด 7 และ 8 ธันวาคม 2560

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยพระนคร เรียนรู้ในการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง และตรวจสมรรถภาพทางกายเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตราด ประจำปี 2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

 

ประชุมประจำเดือน อสม.เขตเทศบาลเมืองตราด ชี้แจงแผนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และโรควัณโรค 21 พ.ย.2560

 

ให้ความรู้เรื่องโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โรงเรียนสุนันทาวิทยา โดย นักศึกษาฝึกงาน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 14 พฤศจิกายน 2560

 

คณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสกลนคร มาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานสุขศึกษา

ที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด 07 พฤศจิกายน 2560

 

ตรวจสมรรถภาพทางกายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด ประจำปี 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560 ทั้งเดือน

 

<<<< ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา >>>>  

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ มาฝึกงานที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด เป็นเวลา 3 เดือน 31 ตุลาคม 2560

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด ผ่านการประเมินมาตรฐานสุขศึกษา ปี 2560 ระดับ คุณภาพ

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย

นายจรัญ สืบสอน หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด ได้รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขทรงคุณค่า

(HR TRATHEALHT AWARDS 2017) ระดับดีเยี่ยม ประเภทบุคคล 29 สิงหาคม 2560

 

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด ได้รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขทรงคุณค่า

(HR TRATHEALHT AWARDS 2017) ระดับดี ประเภทหน่วยงาน 29 สิงหาคม 2560

ให้บริการตรวจสมรรถภาพทางกายและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมสัมมนา "สภากาแฟ"

จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด 28 สิงหาคม 2560

ปวดหลัง...พักยืดเหยียด โดยกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด

 

โรงพยาบาลตราด กลุ่มงานควบคุมป้องกันโรคระบาดวิทยา ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 31 สิงหาคม 2560

ประชุมวิชาการตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีงบประมาณ 2560 ณ บางแสน ฯ 31 สิงหาคม 2560

จัดอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยหลัก 3อ. 2ส.ในกลุ่มข้าราชการ อสม. ประชาชนทั่วไป ณ เหลายา อินแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดตราด ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hed.trathospital

งานควบคุมป้องกันโรคระบาดวิทยา โรงพยาบาลตราด รณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย 3 เก็บ 3 โรค โดยมีนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลตราด อสม. ประชาชนทั่วไป ร่วมเดินขบวนรณรงค์ รอบตลาดอำเภอเมืองตราด

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ลดอ้วนลดพุง" (DPAC IN SCHOOL) โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 30 มิถุนายน 2560
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ลดอ้วนลดพุง" (DPAC IN SCHOOL) วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 23 มิถุนายน 2560

โรงพยาบาลตราด งานควบคุมป้องกันโรคระบาดวิทยา ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองตราด

กลุ่มผู้สุงอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6-12 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ 13 - 15 มิถุนายน 2560

จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในสถานศึกษา ร.ร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม 2 มิถุนายน 2560
เปิดศูนย์การเรียนรุ้ "ลดอ้วนลดพุง" (DPAC IN SCHOOL)

รณรงค์วันสุขบัญญัติแห่งชาติ 28 พฤษภาคม 2560
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ในรร.ประถมในเขตเทศบาล 6 แห่ง

งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดวิทยา โรงพยาบาลตราด รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560

โดย นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่่

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และจะทำการฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในลำดับต่อไป

อบรมการจัดทำ Power point และการนำเสนอ โดยมี นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ุชัย รองผอ.ด้านพัฒนาฯ รพศ.จังหวัดลำปางให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงพยาบาลตราด วันที่ 16 พฤษภาคม 25560

 

โรงพยาบาลตราดอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ปี 2560 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

 

รับการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี 2560 โดยนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด นายแพทย์วิทยา สุริโย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด

 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด (ไร้พุง) ด้วยหลัก 3อ. 2ส. โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิงนายแพทย์วิทยา สุริโย กล่าวรายงาน ซึ่งมีวิทยากรจากโภชนาศาสตร์ให้ความรุ้เรื่อง อ.อาหาร วิทยากรนักกายภาพบำบัดให้ความเรื่อง อ.ออกกำลังกาย งานยาเสพติดให้ความรู้เรื่อง 3อ.2ส.สุราและยาเสพติด ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2560

 

โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ห้องส้วมตามสะถานที่ราชการ สะอาดได้มาตรฐานสำหรับให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ 4 เมษายน 2560

 

"ประชารัฐร่วมใจ" โรงพยาบาลตราด รวมพลัง "ช่วยกันทำ" 3 เก็บ 3โรค กำจัดลูกน้ำยุงลาย นำโดย >>>>> ท่าน นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด และ นพ.วิทยา สุริโยรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ..ผู้บริหารโรงพยาบาลตราด เจ้าหน้าที่ และ อสม.เขตเทศบาลเมืองตราด 29 มีนาคม 2560

 

ออกหน่วย "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตราด"

 

นิสิตแพทย์ปี่ 4 เชี่ยงใหม่เรียนรู้หมอครอบครัว ณ โรงพยาบาลตราด สาขาวัดไผ่ล้อม 20 กุมภาพันธ์ 2560

 

การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ปี 2560 20 กุมภาพันธ์ 2560

 

ร่วมกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ณ หน้าศูนย์อาหาร โรงพยาบาลตราด 27 มกราคม 2560

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ./ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข /นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผตร.เขตสุขภาพท ี่6 /นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจเยี่ยม รพ.ตราด โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ตราด / นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.ตราด / นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องราชพฤกษ์ รพ.ตราด 25 มกราคม 2560

 

ให้ความรู้ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ แก่นักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนๆในโรงเรียนได้ 18 มกราคม 2560

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560 ณ โรงพยาบาลตราด

 

กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ตราด ให้ความรู้โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองตราด 12 และ 13 มกราคม 2560

 

“กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ“ 11 มกราคม 2560

 

ทำความดี สวัสดีปีใหม่ 2560 นายธวัชชัย อินทรกำแหง ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา ได้รับรางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลตราด ประจำปี 2559

ในงานกิจกรรม ทำความดี สวัสดีปีใหม่ 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลตราด วันที่ 5 ม.ค. 2560

 

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจ.ตราด ประจำปี 2560 ณ อบจ.ตราด

22 ธันวาคม 2559

]

ภาพกิจกรรม ปี 2559 >>>>

กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลตราด

108 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

www.hed.trathospital.go.th Email: trad423_hospital@hotmail.com

Tel. 039-511040ต่อ 235